Regulamin sklepu internetowego Bastama

  Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bastama.pl.

  §1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

 2. Sklep Internetowy (Portal) – serwis internetowy pod adresem www.bastama.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.

 3. Sprzedawca (Usługodawca) – Bastama Ewa Rynkowska, NIP: 8942665229, REGON 361310117, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stargardzka 9b, 54-156 Wrocław, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.bastama.pl, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@bastama.pl , tel. + 48 791 472 111

 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. Klient (Użytkownik) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym i która zaakceptowała niniejszy Regulamin

 6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 7. Towar – towary prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

 9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Towarów

10. Strona – Usługodawca i Klient;
8. Rejestracja na Portalu – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy na Portalu oraz udzieleniu zgód wymaganych przez Regulamin.
9. Konto Użytkownika – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) na Portalu dla każdego Użytkownika, na którym może on składać zamówienia (oraz w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi).
10. Login – (adres e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, podawany podczas procesu Rejestracji;
11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika;
12. Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); Administrator danych osobowych – Bastama Ewa Rynkowska

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.bastama.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego bastama.pl i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie

4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.

5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w naszym Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

7. Podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Portalu niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika jest zabronione.
8. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

9. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Towarów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

§3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).

 §4 Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób którym Użytkownik udostępnił Konto.

2. Przedmiotowy Regulamin obowiązuje również Użytkowników, którzy nie dokonali Rejestracji a dokonali Zamówienia przez telefon.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta poprzez Rejestracje na Portalu i akceptację towarzyszących temu zgód, zostaje zawarta na czas nieokreślony.
4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest nie dopuszczalne.
5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego działania ani nie utrudniający korzystania z Portalu przez innych Użytkowników.
6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.
7. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu rejestracji.

 §5 Prawa i Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom poprzez Portal, składanie zamówień. Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika lub przyjęcia zamówienia jak też usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności gdy Użytkownik: podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z Portal.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Portalu.
4. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanych od Użytkownika zgód, na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.).
5. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Użytkownika oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Użytkownikom.
6. Usługodawca ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Portalu, analizowania efektywności Portalu, przystosowywania go do potrzeb Użytkowników oraz tworzenia statystyk.

 §6 Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.bastama.pl, mailem na adres sklep@bastama.pl

 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.

 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia otrzymania zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem sklep@bastama.pl

7. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep wysyła do klienta wiadomość, na adres e-mail Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może:
7.1. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości.

7.2.wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia. 

7.3 wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka paczek.

8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.

9. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

9.1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia

9.2.  w przypadku zamówień płatnych przelewem lub poprzez system Przelewy24.pl  – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.

10. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP.

11. Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT.

12.  Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta, podany w Zamówieniu.

13. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@bastama.pl 

 §7 Sposoby płatności za Zamówienie

1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

2.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki – tę formę płatności można wybrać zaznaczając jako sposób dostawy kuriera - pobranie

2.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Przelewy prosimy kierować na:

46 1140 2004 0000 3102 7563 4201 Bastama Ewa Rynkowska. W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.
2.3. Płatność online za pośrednictwem Systemu Przelewy24.pl. 

 §8 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:

2.1. Przesyłka do paczkomatu

2.2. Przesyłka kurierska, w tym przesyłka kurierska pobraniowa.

3. W przypadku zamówień o wartości do 299 zł, koszt wysyłki jest podany w zamówieniu.

4. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 299zł – wysyłka na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej  jest darmowa

5. Czas realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia nie przekracza 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty przy zamówieniach płatnych z góry i 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przy zamówieniach realizowanych za pobraniem. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany 

 §9 Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zostanie przesłany do Klienta po informacji mailowej na adres sklep@bastama.pl o chęci odstąpienia od umowy

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.

6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.

7.1. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.

7.2. W takiej sytuacji Klient pokrywa koszty dostawy.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to również Towarów wykonanych na indywidualne zamówienie.

 §10 Procedura reklamacji

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

4. Reklamacje możne zostać złożona przez Klienta na przykład:

4.1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: Bastama, ul. Stargardzka 9b, 54-156 Wrocłąw

4.2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy sklep@bastama.pl

5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

5.1. Imię i nazwisko.

5.2. Adres.

5.3. Adres e-mail.

5.4. Datę złożenia zamówienia.

5.5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.

5.6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty.

7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

8. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu, dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

10.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru. 

 §11 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w Regulaminie

 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl